Forretningsbetingelser

HR Topp ApS
Holmehaven 60, 2670 Greve
CVR: 38773763

Ejer: Peter Jonasen

Priser og betalingsfrist

HR Topp ApS handler med erhverv, hvorfor alle priser er ekskl. moms.

Med mindre andet specifikt er aftalt i kontrakten er betalingsfristen 14 dage efter modtagelse af faktura.

Overskrides betalingsfristen, opkræves et gebyr på 100 kr. ekskl. moms + 0,7 % af betalingsbeløbet pr. overskredet måned.

Udgifter til materialer, transport, ophold mv.

I forbindelse med konsulentopgaver skal der påregnes ekstra udgifter til materialer fx mapper, print af slides, hand-out og redskaber.

Kørsel afregnes altid efter statens takster, dvs. i 2020 til 3,52 kr. per km. Ved timebetalte opgaver, betaler HR Topp ApS tiden for de første 30 minutters transport og tiden derefter faktureres pr. påbegyndt kvarter til halvdelen af den aktuelle timepris. Ved kurser og workshops er tiden til transport inkluderet i vederlaget.

Hertil kommer eventuelle udgifter til bro, overnatning m.m.

Timebetalte opgaver og klippekort

HR-rådgivning, sparring, coaching mv. løses som timebetalte opgaver. I rådgivnings- og sparringsforløb vil tiden, der bruges i forbindelse med møder, research, forberedelse, telefonsamtaler, planlægning, skriveopgaver, mailkorrespondance, administration m.m., blive registreret som arbejdstid. Den forbrugte tid noteres per påbegyndte kvarter.

Ved coaching og rådgivningsopgaver kan kunder købe- et ’klippekort’ på 6, 12, 24 eller 50 timer. Således er timeforbruget på forhånd aftalt og rabatten på timehonoraret (afhængig af ’klippekortets’ størrelse). Et ’klippekort’ betales før opgaven påbegyndes, det udstedes til en specifik medarbejder eller til afdelingen/virksomheden. Ubrugte klip refunderes ikke. Et klippekort gælder 1 år fra den dag, hvor fakturaen er betalt. Vedr. aflysning henvises til afsnit herom.

Ved returnering og reklamation sendes varen til: HR Topp ApS, Holmehaven 60, 2670 Greve. Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

Aflysning og flytning af konsulentopgaver

Aflysning af datofastsatte konsulentydelser som kurser og workshops kan ske uden beregning, hvis aflysning sker 60 dage før aftalt dato for afholdelse. Ved aflysning før 30 dage betales 50 % af det aftalte honorar. Konsulentydelser kan flyttes til ny dato uden beregning, hvis det sker 30 dage før aftalt dato. Hvis aflysning sker senere, anses ydelsen som gennemført, hvorfor der faktureres som aftalt.

Aflysning af ledersparring, coaching og andre møder kan se ske med 14 dages varsel uden beregning. Hvis aflysning sker senere, anses ydelsen som gennemført, hvorfor der faktureres som aftalt. Ledersparring, coaching og møder kan flyttes til ny dato uden beregningen indtil 3 dage før fastsat mødedato. Ved sygdom kan der dog aflyses med et varsel på 1 dag.

I tilfælde af konsulentens sygdom erstattes ydelsen med en tilsvarende ydelse. En aflyst coaching session bliver således erstattet af en ny coaching session.

Fortrolighed og persondata

HR Topp ApS udviser dyb diskretion og fortrolighed med hensyn til særlige forhold. Det gælder medarbejderes, kunders eller deres klienters personlige forhold og forretningshemmeligheder, som Hallundbæk Consults medarbejdere måtte få kendskab til under udførelse af opgaven.

HR Topp ApS registrerer almindelige oplysninger som fulde navn, firmanavn, stilling, telefonnummer, mobiltelefonnummer, arbejdsgivers adresse etc. på kunder, leverandører, emner og andre samarbejdspartnere. Læs om HR Topp ApS Persondatapolitik her.

I forbindelse med konsulentopgaver som fx rekruttering, HR-support, coaching, organisationsudviklingsforløb og/eller brug af test, vil der blive lavet en Databehandleraftale eller en samtykkeerklæring.

Læs alle persondatabetingelser her

Immaterielle rettigheder

HR Topp ApS har de immaterielle rettigheder til udleveret materiale og redskaber mv., som udleveres i forbindelse med konsulentopgaver. Dvs. at materialet ikke må anvendes i forbindelse med undervisning, workshops mv. udenfor organisationen, videresælges eller gives til andre personer uden HR Topp ApS/ophavsretshavers udtrykkelige godkendelse.

Ansvar

HR Topp ApS repræsenterer leverancer til tiden med et højt fagligt niveau og stort spænd af konsulentfærdigheder, som det kan forventes af en konsulent med høj professionalisme.

HR Topp ApS kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af arbejdet eller rådgivning. Det påhviler kunden selv at sikre, at de aktiviteter der iværksættes som følge af konsulentstøtten, ikke er i strid med loven og med virksomhedens politikker mv. Der gives ingen garantier for virkninger af rådgivningen, da ansvaret for implementering af råd og handlinger alene påhviler kunden.